Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Missie & visie

Hier staan wij voor!

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag.  Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!

Wil je meer weten? Bel ons: 070 364 3070, mail: info@duurzaamdenhaag.nl of lees ons jaarplan. Of bezoek onze maandelijkse netwerkborrel en ontmoet geïnteresseerde bewoners, ondernemers en experts die bezig zijn met duurzaamheid. 


Duurzaam Den Haag (DDH) is an independent foundation whose mission is to encourage initiatives from both residents and entrepreneurs to make The Hague more sustainable. We do this by helping residents and entrepreneurs bring new initiatives into reality, by offering services and products which help everybody to immediately become more sustainable and by increasing awareness of sustainable initiatives and the people who work on them. This inspires others to become more sustainable as well. DDH always focuses on our natural surroundings. Our starting point is always a resident’s or entrepreneur’s initiative. By interconnecting these parties and linking them with the municipality, with employers and other parties, we expand the impact of new and existing initiatives that make The Hague more sustainable.

DDH reaches out at the neighborhood level with hands-on, concrete projects – for example Operatie Steenbreek and de Haagse Krach Karavaan- that stimulate, empower and support residents of The Hague to become more sustainable. Residents and entrepreneurs can also turn to DDH with their initiatives for more visibility or to receive support that helps the initiative to gain impact. DDH helps entrepreneurs who want to be more sustainable by reducing barriers to this process. Some examples are: collective purchasing of energy, by solar panels, by subsidies and through financial support by the Klimaatfonds. Other means of aiding sustainability are instigating initiatives and helping build future-proof enterprises. For questions and inspiration to become more sustainable yourself, we invite you to visit our service desk in the central library of The Hague. 

For more information, call us on 070 364 3070, send an email to info@duurzaamdenhaag.nl or read our annual plan (in Dutch). You can also visit our montlhy netwerk event

DDH is your partner in sustainability!


Eigen CO2-uitstoot: walk your talk

Het kantoor van Stichting Duurzaam Den Haag bevindt zich in een energiezuinig gebouw: Het Nutshuis. Duurzaam Den Haag koopt voor al haar eigen evenementen lokaal, biologisch en zoveel mogelijk fair trade. Vanaf eind 2015 is besloten om alle evenementen, borrel en bijeenkomsten vegetarisch te cateren. Uitgangspunt voor reizen van de medewerkers is om met de fiets te reizen tenzij. Daarna volgt OV. Duurzaam Den Haag doet aan afvalscheiding, brengt compost naar de compostbak in de tuin van Het Nutshuis en gebruikt gerecycled papier.  


Meer over Duurzaam Den Haag

Stichting Duurzaam Den Haag heeft voor de beloning van het personeel een eigen arbeidsvoorwaardenregelement samengesteld. Deze is gebaseerd op de loonschalen van de gemeente. De directie en het overige personeel zijn conform dit regelement ingeschaald. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. Eventuele (kleine) onkosten worden achteraf gedeclareerd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het fiscaal nummer (RSIN) van Duurzaam Den Haag is 8526.99.037. Het KVK nummer is 57705046.